top of page

Preferensaktieägare i PDO

PDO investerar i olika räntebärande värdepapper såsom företagsobligationer, konvertibler, preferensaktier och andra finansiella instrument utgivna av emittenter som befinner sig i finansiell stress eller liknande speciella omständigheter alternativt bedriver verksamhet i sektorer vilka befinner sig i finansiell stress. Avsikten är att skapa hög avkastning genom att investera i ovan nämnda värdepapper givet att dem handlas med rabatt mot nominellt belopp, med avsikt att generera avkastning via kupongutbetalningar och försäljning eller inlösen av värdepapperna när rabatten minskat. 

CMI Group AB äger bolagets samtliga A-aktier. 

Sphere on Spiral Stairs

Preferensaktier

Preferensaktierna är berättigade till all utdelning som fastställs vid bolagsstämman.  Preferensaktierna är enligt PDOs bolagsordning berättigade till inlösen första gången efter verksamhetsåret 2026, och därefter varje tredje verksamhetsår. 

Preferensaktierna är anslutna till Euroclear och förvaras på depå eller VP-konto.

Emissioner

Bolaget kan komma att genomföra fler emissioner. Kontakta oss för mer information.

bottom of page